09
OKT
2020

Sluitstuk en nieuw begin

Door Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS

09-10-2020 | Het tekenen van de overeenkomst tussen LVGS en Verus vandaag is het sluitstuk van een proces dat jaren geleden begonnen is. Je zou als begin het moment kunnen noemen waarop LVGS besloot van een vereniging met een landelijk bureau een netwerk te worden. Dat was in 2011. Toen werd ook besloten om een structurele samenwerking te zoeken met Verus (dat toen nog De Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs heette). Die samenwerking kreeg een gezicht doordat de voorzitter van LVGS (op dat moment de enige in dienst zijnde betaalde kracht) kantoor ging houden bij Verus. Ook doordat hij deelnam aan interne Verus overleggen, zoals het belangenbehartigersoverleg. Verder verzorgde Verus een aantal financieel-administratieve diensten voor LVGS. De structurele samenwerking werd tenslotte ook zichtbaar in het creëren van een dubbellidmaatschap: alle LVGS-leden werden ook lid van Verus. Zo kregen de LVGS-scholen toegang tot de inhoudelijke en zakelijke dienstverlening van Verus.

Achter deze stap in 2011 lagen kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, als ook ontwikkelingen uit het onderwijsveld. Sommige ontwikkelingen waren min of meer organisatorisch van aard. Zo werd met de schaalvergroting van scholen (en besturen) en de toename in verantwoordelijkheden van schoolbesturen (professionalisering) een verschuiving zichtbaar van ondersteuning vanuit een landelijk bureau naar ondersteuning die door de scholen zelf werd georganiseerd. Veel scholen kregen hun eigen bestuursbureau.

Andere ontwikkelingen waren meer ideologisch van aard. Werd voorheen de school gezien als een entiteit die een unieke verbondenheid had met de plaatselijke Gereformeerde Kerk(en) Vrijgemaakt en was de identiteit van de school in die kerkkeuze verankerd, rond de eeuwwisseling werden nieuwe ontwikkelingen zichtbaar. In de kern ging het daarbij om een verandering in het ‘zelfverstaan’ van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Van een relatief grote mate van geslotenheid verbonden met een vorm van antithetisch denken, werd meer en meer actief gezocht naar verbinding met andere (lokale) kerkgemeenschappen en met ‘de wereld’, per slot van rekening Gods wereld. In gezamenlijkheid met andere christenen het goede te proeven van een leven in Christus. En dat dan ook te delen door het goede voor de stad en voor de samenleving te zoeken.
Zo werd de school meer en meer gezien als een zelfstandige maatschappelijke entiteit. Met een eigen mandaat in de ontwikkeling van jonge mensen: een pedagogische opdracht, verbonden met een maatschappelijke opdracht. Ingevuld vanuit een integrale christelijke onderwijsvisie waarbinnen de gereformeerde traditie waarin de scholen staan, mee resoneert. Bij het zoeken en ontwikkelen van een integrale identiteit heeft het project Identiteit Als Sterk Merk, dat van 2015-2019 liep, een belangrijke rol gespeeld.

Verbinding en bezieling
In de jaren na 2011 werd de wens binnen LVGS steeds sterker om een meer actieve rol te spelen in het verbinden van een bredere groep van protestants-christelijke scholen, voor wie het christelijk geloof met zijn kernwaarden richtinggevend is bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van hun onderwijsvisie. Het gaat hier om een verbondenheid over ‘traditiegrenzen’ heen. Met als dragende gedachte dat wat vanuit de eigen traditie gegeven wordt, onbekommerd gedeeld wordt, en in openheid wordt ontvangen wat uit een andere traditie wordt gegeven. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan de bezieling van het meerkleurig christelijk onderwijs in de Nederland in een tijd dat de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk komt te staan.

Verus
Vanuit deze diep gevoelde wens zijn vanaf 2017 gesprekken met Verus gevoerd over het ruimte bieden aan zo’n netwerk (‘community’) van scholen. Het is niet de bedoeling dat zo’n community een apart verband is; het is open en uitnodigend van aard, en wil door er te zijn een bijdrage leveren aan de opdracht die Verus zich stelt en zo aan het onderwijs.
Voor Verus is dit thema betekenisvol. Het vraagt van Verus na te denken hoe zij zichzelf zo vorm wil geven dat er een gerichtheid is op de waarde van zowel het brede palet aan kleuren als ook de onderscheiden kleuren van de vereniging. Ten diepste is die vraag verbonden met de vrijheid van onderwijs.
De gesprekken met LVGS hebben er mede toe geleid dat Verus het thema verenigingsvisie op haar strategische agenda heeft gezet. Verder dat er beleid is ontwikkeld op het vormen van de aangegeven community. Het vormen van die community zal Verus leerpunten opleveren op haar weg van en naar verenigingsvernieuwing.

En zo is de ondertekening van de overeenkomst met Verus niet alleen een sluitstuk maar ook een nieuw begin.

Marnix Niemeijer,
Voorzitter LVGS