09
DEC
2019

Samen werken aan brede vorming

NIEUWSBRIEF DEC | In de nieuwsbrief van juni vertelden we voor het eerst over onze samenwerking op het gebied van vorming. Daarom nu een korte introductie, zodat we dit keer wat kunnen vertellen over wat de samenwerking oplevert. Als scholen zijn Greijdanus en de GSR elk op hun eigen manier bezig met ontwikkelingen op het gebied van brede vorming. Omdat we merkten dat we niet alles zelf kunnen hebben we samenwerking gezocht. Met elkaar en met experts vanuit Verus en de TU Kampen. Samen werken we aan een conceptueel kader voor vorming, het bouwen aan vormingscurricula, instrumentarium voor evaluatie van vorming en de manier waarop we docenten toerusten om met vorming bezig te zijn.

Inmiddels hebben we een aantal mooie stappen gezet. Daar delen we, ook op deze plek, graag meer over. Om goed te weten waar we als verkenningsgroep van meerwaarde kunnen zijn voor de beide scholen, hebben we schoolbeschrijvingen gemaakt. Daarin kwamen vragen naar voren als:

  • Wat bedoelen we eigenlijk met vorming?
  • Wie is het die vormt?
  • Wat gebeurt er op Greijdanus en de GSR allemaal op dat gebied?
  • En waar wordt het spannend als het om vorming gaat?

Via documenten en gesprekken ontstond er een beeld van de scholen, waarover we met verschillende betrokkenen vanuit de scholen in gesprek zijn gegaan. Dat spiegelen had een positief effect. Het gaf de scholen inzicht in waar ze stappen te zetten hebben, waar ze van de andere school kunnen leren en maakte specifiek waar een bijdrage vanuit de verkenningsgroep gewenst is. Zo is de GSR aan de slag gegaan om haar visie op vorming verder te articuleren, is er bij Greijdanus meer aandacht voor de pendelbeweging tussen visie en praktijk en is de vorming van medewerkers bij beide scholen onderwerp van gesprek.

Ook nu de scholen nog volop aan het ontwikkelen zijn is het al heel relevant om inzicht te krijgen in het effect van die ontwikkelingen. Wat zie je daar van terug bij docenten, bij jongeren en in de schoolorganisatie? Op het gebied van evaluatie en reflectie is er een brede verkenning in de literatuur gedaan. Waar moet je allemaal aan denken als je wilt evalueren wat er op een school gebeurt? In deze verkenning is ook het materiaal van beide scholen gebruikt, om zo bij een evaluatie specifiek dat naar boven te halen waar je als school naar streeft. De vragen die geformuleerd zijn laten een breed pallet van factoren zien die van invloed zijn op vorming. Van leiderschap en visie tot schoolorganisatie en van curriculum tot medewerkers en leerlingen

Niet alleen op deze plek, in de LVGS nieuwsbrief, delen we van onze ontdekkingen. Zo hebben we tijdens de studiebijeenkomst van het I&K een workshop gegeven, spreken we met bestuurders en introducees tijdens een LVGS-bijeenkomst en verzorgen we begin december een workshop voor een netwerk van christelijke bestuurders uit het noorden van het land (Kring Noord).

Meer weten over onze samenwerking en wat we met elkaar ontwikkelen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: mathilde.tempelman@greijdanus.nl

Een hartelijke groet van:
Huib van Leeuwen (GSR), Jacomijn van der Kooij (Verus), Berber Vreugdenhil (TU Kampen), Martin Jan de Jong (Greijdanus) en Mathilde Tempelman-Lam (Greijdanus)