Date:juni 06, 2013

Medezeggenschap organiseren

Het LVGS kan u helpen om de medezeggenschap goed te organiseren. Wij leveren daarbij maatwerk, zodat de uiteindelijk gekozen oplossingen ook naadloos aansluiten op de situatie binnen uw schoolorganisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat medezeggenschapsraad beter functioneert als 1. alle geledingen goed zijn betrokken bij de inrichting van de medezeggenschap en 2. in het proces van inrichting de samenhang met de bestuurlijke inrichting goed in beeld gebracht wordt.

Medezeggenschap is belangrijk voor een goed evenwicht in de schoolorganisatie. Een goed functionerende medezeggenschapsraad draagt bij aan de legitimiteit van besluiten en daarmee aan het draagvlak ervoor. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) biedt schoolorganisaties veel ruimte voor eigen invulling.

Goed functionerende medezeggenschap komt de school ten goede. Betrokkenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het beleid van de school zorgt voor betrokkenheid, draagvlak en verbinding. Om zover te komen is echter de bijdrage van alle participanten nodig. Goede organisatie en vertrouwen zijn onmisbare randvoorwaarden. Een heldere rolopvatting en rolvastheid helpen om te komen tot wederzijds respect en kan onnodige irritaties en conflicten voorkomen.

Bevoegd gezag en de Medezeggenschapsraad (MR) zijn beiden verantwoordelijk voor goede communicatie en voor een goed functioneren van de Medezeggenschap. Ze hebben samen de ambitie om de school te dienen in het belang van goed onderwijs voor elk kind.

Het bevoegd gezag is overtuigd van de meerwaarde van de medezeggenschap. Hij ziet de GMR als georganiseerde en noodzakelijk tegenspraak. Om die reden overtuigt het bevoegd gezag de MR tijdig en voldoende. Het bevoegd gezag leeft zich in in de positie van de MR en zal deze tijdig en voldoende informeren. Hij beoordeelt kritiek vanuit de MR inhoudelijk, overweegt deze en legt uit waarom hij de kritiek al dan niet ter harte neemt.

De MR verdiept zich in het beleid van de school en in de positie van het bevoegd gezag en beziet voorstellen vanuit een positieve grondhouding. De MR vraagt door op de achtergronden van het voorgestelde beleid en durft daarbij ook lastige vragen te stellen. MR en bevoegd gezag gaan met elkaar om vanuit een christelijke grondhouding, waarbij het besef over eigen beperktheid en afhankelijkheid van Gods genade, mild stemt tegenover de ander. In dat klimaat is een gesprek op het scherpst van de snede goed mogelijk.

Downloads: Wet 20medezeggenschap 20scholen