02
NOV
2020

OVER LVGS | Waar kleuren tot leven komen

NIEUWSBRIEF NOV | Dit is de laatste digitale nieuwsbrief van LVGS. We zijn met deze nieuwsbrief in juni 2018 begonnen. We deden dat in het besef dat LVGS als vereniging niet lang meer zou blijven bestaan. En toch begonnen we ermee. We beseften namelijk dat het van belang was hoe LVGS haar laatste fase zou vormgeven. Zou het langzaam verbleken of zou het een kleur houden?

Hoe klein misschien ook, de nieuwsbrief wilde een signaal afgeven dat de scholen, die zich verbonden hebben in LVGS, kleur op de wangen hebben en zullen houden. Een kleur die komt door de mensen die de schoolgemeenschappen vormen: leerlingen, docenten & leidinggevenden en ouders. Een kleur ook waarvoor de scholen als schoolinstelling bewust kiezen. De kleur van Gods Koninkrijk. Dat is een hoopvolle kleur, tegen rottigheid en soms wanhoop in. Het leven is in Gods hand en valt daar niet uit. Ook niet als het leven weerbarstig is en God afwezig lijkt. Het is verder een kleur die verbindt. We leven in Gods wereld, samen met die talloze andere wereldburgers. We leven niet in een afgesloten tuin of reservaat, niet in een monocultuur. Mensen doen er toe, in het bijzonder mensen die als individu of als groep kwetsbaar zijn. En jonge mensen zijn dat vaker dan je denkt. Corona laat dat weer op allerlei wijzen zien. Wij volgen zo onze Heer Jezus Christus.

De digitale nieuwsbrief bracht scholen in beeld, vernieuwende onderwijsconcepten en portretteerde bestuurders met hun drijfveren. Gewone mensen die hun best doen, die werken vanuit hun christelijke overtuiging en die willen leren van elkaar. En die tegelijkertijd het besef hebben dat onderwijs boven het maakbare uitgaat. Het onderwijs heeft een prachtig risico in zich, zoals Gert Biesta het wel verwoord heeft. En hij doelt daarmee op de pedagogische relatie. In een andere taal, die hierop overigens wel aansluit: het is iets wat je gegeven wordt; als je staat ingetuned, kun je het ontvangen. Ten diepste een kwestie van geloof, hoop en liefde.

In de komende maanden wordt LVGS ontbonden. Het bestuur pakt in dat proces de vraag op hoe in 2021 aandacht kan worden gegeven aan de waarde van LVGS. Wat zijn betekenissen van LVGS die doorwerken naar de toekomst, die het waard zijn om je voor in te blijven zetten? Misschien wel in andere vormen, maar toch.

In de komende maanden wordt binnen Verus verder gewerkt aan het verder ontwikkelen van een community van scholen. In deze nieuwsbrief lees je daarover een artikel. Je kunt dat zien in het verlengde van wat LVGS-bestuurders in de afgelopen jaren te kennen hebben gegeven: de steeds sterker wordende wens om een meer actieve rol te spelen in het verbinden van een bredere groep van protestants-christelijke scholen, voor wie het christelijk geloof met zijn kernwaarden richtinggevend is en die vanuit hun onderwijsvisie dienstbaar willen zijn aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Ria Havinga, coördinator van Onderwijstalenten, zal vanuit Verus haar werk vervolgen. Voor mij geldt dat ik mij als adviseur van het college van bestuur van Verus zal inzetten voor een vereniging waar kleuren, zoals die van de kring van scholen waartoe LVGS-scholen behoren, tot leven komen. In het licht van Gods zon.

Marnix Niemeijer, Voorzitter LVGS