09
DEC
2019

OVER LVGS | Over vrijheid en verantwoordelijkheid, over geven en ontvangen

NIEUWSBRIEF DEC | In 2019 was ‘de vrijheid van onderwijs’ weer vaak in het nieuws. Het is geen verrassing dat LVGS een principieel voorstander is van de vrijheid van onderwijs. Het gaat om de vrijheid die ouders hebben om een school te kiezen die bij hun kind past, die aansluit op hun levensvisie of levensovertuiging. De publieke, maatschappelijke ruimte die onderwijs inneemt, behoort niet alleen de overheid toe, maar vooral de burgers. Individueel en collectief.

De bedoeling van de vrijheid van onderwijs is verbonden met deze overtuiging, maar ook met de overtuiging dat ons maatschappelijk bestel van onder opgebouwd is en wordt, en niet van bovenaf wordt uitgedacht en neergezet.

In een tijd als de onze is het van belang dat deze vrijheid van onderwijs weerbaar wordt gemaakt. Lucebert mocht dan wel dichten dat ‘alles van waarde weerloos is’, maar daarmee is niet gezegd dat we het zomaar uit onze handen mogen laten vallen. Het vraagt een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, vanuit de breedte van de politiek en de onderwijswereld.

De scholen die zich verbonden hebben in LVGS doen dat allereerst door elke dag opnieuw alle leerlingen van harte welkom te heten. Verder door hen te helpen bij, uit te dagen tot en te begeleiden in het ontwikkelen van een eigen identiteit en van een verantwoordelijkheid die meekomt in het leven dat door God gegeven wordt.

LVGS als collectief maakt die gezamenlijk gedragen verantwoordelijk verder zichtbaar langs verschillende lijnen. Langs inhoudelijke initiatieven die in 2019 gestart zijn en die mede door LVGS worden gedragen:

  • het driejarig partnerschap tussen LVGS en de Leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’, waar op het snijvlak van pedagogiek en theologie een programmalijn wordt ontwikkeld;
  • het programma rond (burgerschap)vorming, waarin naast GSR en Greijdanus ook Verus en de TUK participeren, dat het afgelopen jaar vaart heeft gekregen;
  • en tenslotte het recent opgestarte programma onder PO-scholen dat ten doel heeft leerkrachten toe te rusten binnen hun werk dat qua geloofsbeleving en kerkelijke achtergrond een grotere diversiteit laat zien dan vroeger het geval was.

 

Een andere lijn komt voort uit de vraag hoe we als LVGS dienstbaar kunnen zijn aan een verbondenheid tussen scholen die voluit vanuit het christelijk geloof willen werken. Het gaat hier om een verbondenheid over traditiegrenzen heen. Daarbij wordt dat wat een eigen traditie geeft onbekommerd gedeeld en wordt in openheid ontvangen uit andere tradities. De gesprekken met en binnen Verus hoe dit vorm te geven, zullen naar verwachting in de eerste helft van 2020 tot een resultaat leiden.

Wordt vervolgd.

Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS