04
MRT
2019

OVER LVGS | LVGS in 2019

NIEUWSBRIEF MAART | Op de ALV van eind november 2018 zijn besluiten genomen die de inzet van LVGS in 2019 richten. Focus is de doorontwikkeling van identiteit, als ook een verdere verbinding met Verus en daarbinnen met scholen die een vergelijkbaar identiteitsprofiel hebben als de LVGS-scholen.

In overleg met Verus is besloten de voorzitter van LVGS met ingang van 1 januari 2019 voor één dag in de week uit te lenen aan Verus. Vanuit Verus zal hij als kwartiermaker ingezet worden om explicieter bewegingsruimte te creëren voor scholen die goed en expliciet protestants-christelijk onderwijs voorstaan. Lees hierover meer op Verus.nl. Ook zal daarbij verkend worden welke bestaande netwerken er binnen die ruimte zijn en hoe deze zich (idealiter) tot elkaar verhouden. Denk aan bijvoorbeeld het I&K netwerk en GRIP, maar ook aan de verschillende kennisinstituten die zich op het orthodox christelijke onderwijsterrein manifesteren. Parallel hieraan – en tegelijkertijd er mee verbonden – zal in de komende maanden het gesprek over de toekomst van LVGS naar een (voorlopige) afronding worden gebracht.

Intussen zijn er binnen de kring van LVGS-scholen goede initiatieven van de grond gekomen rond vorming. In die initiatieven wordt ingezet op samenwerking tussen (in ieder geval) scholen, Verus en de TUK, en soms ook VIAA en CHE. Een mooie ontwikkeling. LVGS heeft besloten om voor dit soort initiatieven geld te reserveren en een potje te maken ‘Stimulansgelden identiteit’. Uit dit potje worden verder gelden ingezet voor een driejarig partnerschap tussen LVGS en de Leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’.

Kortom, LVGS vervolgt zijn weg in het vinden van nieuwe balansen tussen eigenheid en openheid. Met als uiteindelijk doel dienstbaarheid. Dienstbaar aan de leerling, de schoolgemeenschappen waarvan zij onderdeel uitmaken en de samenleving.

Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS