01
NOV
2018

OVER LVGS | Durf te ontwikkelen: vooruitblik naar 2019

NIEUWSBRIEF NOV | Begin oktober was ik op de Greijdanusmedewerkersdag, die eens in de twee jaar wordt gehouden. Het thema van de dag was ‘Durf te ontwikkelen’. Een pakkend thema: het combineert beweging met moed. Het is ook een passend thema, omdat je het kunt betrekken op alle mensen die samen een schoolgemeenschap vormen. Ook al was het een medewerkersdag, de zinsnede is ook (of juist) van toepassing op leerlingen, maar zeker ook op ouders. Durf mee te gaan in de beweging die onderwijs is. Durf mee te gaan in de dynamieken van het Koninkrijk van God, die geduid worden in de waarden van het Greijdanus College.

Op de medewerkersdag onthulde de school ook haar eigen keurmerk: ‘Go’. Eigenlijk een ultra korte omschrijving van het thema. Het merk is opgebouwd uit de kernwaarden van de school en de kernelementen uit haar onderwijsvisie. Met ‘Go’ communiceert de school dit naar binnen en naar buiten. Wat mij aansprak was dat dit bijzondere moment voor de school werd gepresenteerd op een cabareteske wijze: sommige zaken werden klein gemaakt, andere juist hilarisch vergroot. Door het zo te doen, kwam het belang van wie je als school bent en waarheen je je verder wilt ontwikkelen, aansprekend voor het voetlicht.

Dit brengt mij bij ‘Sterk Merk’. Dat is de verkorte naam van een project dat LVGS enkele jaren geleden gestart is. De TuK, in het bijzonder een team onder leiding van prof. dr. Roel Kuiper, is gevraagd een bijdrage te leveren om de aan LVGS verbonden scholen te ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling. Een ontwikkeling die om verschillende redenen hoog nodig was. De belangrijkste was, denk ik, dat scholen hun identiteit bij de tijd wilden brengen in een samenleving waarin christenen een steeds kleinere minderheid vormen. Daarbij zagen de scholen in dat identiteit iets betekent voor je onderwijsvisie, je visie op jonge mensen en op de samenleving waarvan zij onderdeel uitmaken (‘identiteit in de breedte’).

Het project ‘Sterk Merk’ is formeel afgelopen, maar de in gang gezette beweging gaat verder. Op allerlei scholen staat identiteit in de breedte in de schijnwerpers. Veel scholen zijn met ondersteuning van de TuK bezig dit proces te verdiepen en te verankeren. In deze nieuwsbrief lees je daarover meer in het artikel ‘Identiteit als Sterk Merk: van project naar proces’.

Wat we als LVGS in de afgelopen jaren geleerd hebben, is dat scholen deze ontwikkelingen in hun eigen tempo en vanuit hun eigen vragen doen. De gevoelde urgentie om hiermee bezig te zijn, komt bij scholen niet op hetzelfde moment en op dezelfde wijze. LVGS vormt een netwerk dat scholen kan aanmoedigen en faciliteren om elkaar op te zoeken, wanneer eenzelfde urgentie wordt gevoeld. En wanneer dat gebeurt, kan LVGS van betekenis zijn om wat scholen aan ervaring opdoen te delen met meer scholen.

In 2019 zijn er twee thema’s waarop LVGS-scholen zich qua identiteit zullen inzetten:

  1. Vorming en toerusting van leerkrachten
    Daarbij staat de vraag centraal hoe de opgedane ervaring, inzichten en kennis uit het traject van ‘Sterk Merk’ en uit andere identiteitsimpulsen kan worden gebruikt om leerkrachten in te wijden en actief betrokken te laten zijn op de ontwikkeling van een brede identiteit die de school voorstaat. Vanuit de PO-kamer is de handschoen opgepakt om hiervan een project te maken dat in 2019 start; de VO-scholen zijn al geruime tijd bezig om deze vorming en toerusting binnen DCVO/DCGO een plek te geven.
  2. Burgerschapsvorming.
    Daarbij staat de vraag centraal hoe scholen vanuit een overkoepelende visie en met een planmatige aanpak dit thema kunnen oppakken. Vanuit de VO-scholen hebben GSR en Greijdanus elkaar gevonden om een project te formuleren; zij streven ernaar om in deze projectomgeving verbindingen aan te brengen tussen LVGS, Verus, TuK en de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs, en mogelijk meer partijen. Ook zullen ze daarbij meenemen hoe opgedane ervaringen en inzichten gedeeld kunnen worden met de andere LVGS-scholen die geïnteresseerd zijn. Vanuit de PO-scholen zijn LEV-WN (het vroegere GPOWN) en CorDeo in gesprek met de Academische Werkplaats om zich nader te oriënteren hoe ze het thema burgerschapsvorming in hun meerjarig strategisch beleidsproces kunnen meenemen.

 

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat binnen LVGS een notitie verscheen met als kernboodschap, dat we ons als LVGS-scholen vanuit onze eigenheid willen inzetten voor een versterking van goed, expliciet christelijk onderwijs in Nederland. Sindsdien zijn er met en binnen Verus gesprekken gevoerd hoe dit vorm te geven. Het is een proces met soms snelle stappen, maar ook een waarvoor een lange adem nodig is. Inmiddels is een aantal bestuurders uit LVGS/Verus en Verus bezig om in 2019 activiteiten te concretiseren op het vlak van ontmoeting en positionering. Het heeft wat vertraging opgelopen door interne personele ontwikkelingen binnen Verus, maar een start is gemaakt.

Zoals het voor Greijdanus geldt, zal het ook voor LVGS in 2019 gelden: dat we ons verder durven te ontwikkelen. Ten dienste aan jonge mensen, ten dienste aan onze samenleving en ten dienste aan Gods wereld.

Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS