04
MRT
2019

Klachtrecht

NIEUWSBRIEF MAART | Op 9 november 2018 hield het GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs)een minisymposium over klachtrecht, ter ere van het 20-jarig bestaan. “De Privacywet of voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de komende tijd een belangrijk onderwerp voor de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)”, aldus mr. Henk Naves, lid van de Raad voor de Rechtspraak en voorzitter van de klachtencommissie GCBO.

In zijn toespraak zette Naves de trends en ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar uiteen. Duidelijk is dat het klachtrecht voorziet in een behoefte, concludeerde hij. “Het draait vaak om extra aandacht voor de klagers. De rode draad is in de praktijk bijna altijd gebrek aan communicatie. Wij zien voor de GCBO een belangrijke rol weggelegd, maar vinden het ook een laatste redmiddel. Iedereen is welkom, maar probeer het eerst zelf op te lossen.”

In de afgelopen 20 jaar zijn er diverse trends waar te nemen rondom het onderwerp van de klacht. In de beginperiode waren er vooral klachten over seksueel misbruik. Die trend heeft zich niet doorgezet na de invoering van de meldingsplicht en de inzet van vertrouwensinspecteurs. Een volgende trend was pesten en pestgedrag. Veel scholen hebben dat goed opgepakt, onder meer door bijscholing en het opstellen van een pestprotocol.
 Gescheiden ouders bepalen eveneens een substantieel deel van het werk van de klachtencommissies. Zeker als het gaat om informatieplicht en ouderlijk gezag. “Soms zijn er zaken waar het niet om de school en het kind draait, maar om het gevecht van de ouders,” wist Naves.

Klachten over Passend Onderwijs plaatste voorzitter Naves in de categorie ‘moeilijk’. “Scholen kunnen lang niet altijd aan de wensen voldoen. Ouders leggen de lat hoog. De rode draad hier is, dat ouders het gevoel hebben dat scholen niet die zorg c.q. dat maatwerk leveren, waarvan zij vinden dat hun kinderen die wel nodig hebben.”

Een aantal persoonlijke observaties gaf Naves mee aan zijn publiek:

  • Elke keer blijkt een zaak toch anders uit te pakken dan vooraf gedacht. Trek daar een les uit en kijk met een open blik naar iedere nieuwe klacht.
  • Schoolleiders houd uw docent niet onnodig uit de wind. Laat de leerkracht zijn verhaal doen op de zitting.
  • Een verzoek om zonder aanwezigheid van de tegenpartij te spreken honoreren we meestal niet, omdat hoor- en wederhoor een belangrijk uitgangspunt van de procedure is.
  • Ga professioneel om met de klacht. Klagen hoort er bij. Plaats het niet meteen bij integriteit of vertrouwensbreuk. Reflecteer.
  • Aanwezigheid van een advocaat of juridisch adviseur leidt vaak tot onnodige juridisering en stelt zaken meer op scherp.
  • De Commissie heeft steeds vaker te maken met verwarde klagers die niet anders meer kunnen dan procederen.
  • Mediation kan veel klachten oplossen.
  • Steeds vaker leidt het afdoen van een klacht tot een nieuwe klacht van de ouders. Als ook dat niet gaat als gewenst, stappen zij bijvoorbeeld naar de Kinderombudsman.

Mr. Simon Steen, voorzitter GCBO, sloot het minisymposium af met een dankwoord aan sprekers en aanwezigen en deelde met hen een aantal adviezen. “Onderzoek toont aan hoe moeilijk mensen het vinden hun mening te veranderen. Vaak ligt een zaak toch anders. Het is de kunst zo lang mogelijk niet-oordelend te luisteren. Heb je een oordeel dan filter je al luisterend de informatie die jou past. Laat een leerkracht niet te snel de integriteitskaart trekken maar houd hem een professionele houding voor,” sprak Steen, die afsloot met een belangrijk advies: “Betrek klachten niet meteen op jezelf. De premisse van het klachtrecht is dat het zin heeft om een negatieve ervaring aan de orde te stellen.”

Dit artikel bevat fragmenten uit het verslag van het minisymposium 20 jaar klachtrecht. Lees het volledige verslag van het symposium hier.
Bron: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl