02
NOV
2018

Identiteit als Sterk Merk: van project naar proces

NIEUWSBRIEF NOV | Op 6 maart 2015 was de kick-off van het project Identiteit als Sterk Merk (IASM). Circa 20 personen verbonden aan 14 primair- en voortgezet onderwijsorganisaties gingen onder leiding van een proces- en inhoudelijk regisseur onderweg naar expliciet christelijk onderwijs. De kern van het project was gericht op het inhoudelijk laden van de christelijke identiteit van het onderwijs- en leerconcept. De route zou meerjarig zijn, met minimaal drie fasen. In dit artikel een verslag over waar we nu staan en hoe we verder willen gaan, aangevuld met korte verslagen over de doorwerking op een aantal scholen.

Waar we nu staan
Ruim drie jaar later is er veel gebeurd. 5 februari 2016 is het visiedocument gepresenteerd. Dit document is samen met de vertegenwoordigers van de scholen tot stand gekomen tijdens de inventarisatiefase van het project. Dit visiedocument geeft een kader voor de levensbeschouwelijke identiteit en beschrijft het zogenaamde BOLD- model dat gebruikt wordt om datgene wat ontwikkeld wordt tijdens de projectfase continue door te laten doorwerken binnen schoolorganisaties.

22 september 2017 zijn twee boekjes publiek gepresenteerd. “Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk” en “Mensen kunnen bloeien”. Het eerste boekje beoogt een theologie van het christelijk onderwijs te zijn en is van de hand van Wolter Huttinga, als onderzoeker verbonden aan de Leerstoel Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen. In dit boekje heeft Wolter Huttinga identiteitsdocumenten van scholen met een gereformeerde, evangelische of protestant-christelijke identiteit theologisch geduid. De opbrengst daarvan is in deze uitgave samengevat.

“Mensen kunnen bloeien” is van de hand van hoogleraar Roel Kuiper en onderzoekers Tirza van Laar en Berber Vreugdenhil, verbonden aan de Leerstoel Identiteit. Dit document is het kerndocument van het project en beoogt een theorie te beschrijven voor christelijk onderwijs. Hiermee wordt de levensbeschouwelijke identiteit van scholen verbreed naar een brede identiteit van scholen die staan voor expliciet goed christelijk onderwijs.

Er gebeuren wonderlijke dingen op de 24 uursconferenties bij CorDeo
‘Ik zit op nu op m’n thuiswerkdag na te genieten van de 24 uurssessie. Was top!’ Dit mailtje kregen wij als werkgroep van onze centraal directeur na afloop van de eerste CorDeo 24 uursconferentie voor directeuren. Lees verder >
Anita Zeldenrust, CorDeo (PO)

De doorwerking van de brede identiteit (levensbeschouwelijk, pedagogisch én onderwijskundig) wordt onder meer vormgegeven via conferenties voor leidinggevenden en conferenties voor medewerkers. Ondergetekende begeleidt hierbij teams van leidinggevenden en teams van medewerkers bij de voorbereiding van dergelijke conferenties. Tegelijkertijd draagt hij deze kennis en kunde over aan een medewerker van de desbetreffende schoolorganisatie, zodat deze doorwerking duurzaam vormgegeven kan worden. Zie de voorbeelden van CorDeo, GSG en Guido in dit artikel om een beeld te krijgen bij deze maatwerkconferenties. Het doel is altijd dat wat de school in haar visie, missie en kernwaarden geformuleerd heeft zichtbaar is of wordt in de lespraktijk.

Doorleren eindigt nooit!
Binnen de GSG (waaronder het Gomarus College en ROC Menso Alting vallen) worden binnenkort voor de zesde keer ID-conferenties gehouden voor leidinggevenden en voor medewerkers. Terugkijkend op de conferenties, zie je de weg waarlangs we lopen: we zijn begonnen met het bespreken en vaststellen van het identiteitsdocument, daarna maakten we ons het document eigen door het geschrevene te spiegelen aan de praktijk zoals oud-leerlingen, jeugdwerkers en ouders die ervaren. Lees verder >
Lucy Doorn, identiteitscoördinator GSG (VO)

Van project naar proces
In september 2018 is het project formeel afgesloten en is de doorwerkingsfase begonnen. Deze doorwerking vindt plaats op drie niveaus. Op school-, op netwerk- en op digitaalniveau.

  • Op schoolniveau wordt de doorwerking begeleid vanuit een train de trainer principe; medewerkers leren zelf hoe ze de doorwerking van de brede identiteit vorm kunnen geven binnen hun eigen schoolorganisatie.
  • Op netwerkniveau zijn er drie keer per schooljaar netwerkbijeenkomsten waarin de laatste inzichten en praktijken van expliciet christelijk onderwijs met de aanwezigen gedeeld worden. De doelen van deze bijeenkomsten zijn: 1. Inspireren, delen en ontmoeten, 2. Leren van, met en aan elkaar, 3. Verdiepen van actuele thema’s. Deze netwerkbijeenkomsten zijn open bijeenkomsten voor onderwijsprofessionals die vanuit de brede identiteit vorm en inhoud willen geven aan expliciet christelijk onderwijs. De twee netwerkbijeenkomsten die in schooljaar 2018-2019 nog gepland staan zijn, vrijdag 8 februari en vrijdag 24 mei.
  • Op digitaalniveau wordt een platform ontwikkeld voor expliciet christelijk onderwijs waarvan inmiddels de bètaversie beschikbaar is. https://beta.identiteitsplein.nl. Doel van dit digitale platform is een omgeving te creëren waarin leerkrachten en docenten elkaar inspireren en van elkaar leren. Feedback op deze bètaversie kan via dit formulier tot en met 15 november 2018 gegeven worden.

De ontwikkeling van het identiteitsdocument van Florion
De drie brochures die ontwikkeld zijn in het landelijke project ‘Identiteit als Sterk Merk’ van LVGS zijn gebruikt als onderlegger voor het ontwikkelen van een identiteitsdocument voor Florion. Een belangrijke vraag was: wie gaat het document schrijven? Het moet iemand zijn die affiniteit of betrokkenheid heeft bij dit onderwerp en die gewend is om teksten te schrijven. Met dit profiel kwamen we uit bij Wolter Huttinga, theoloog van de IASM-onderzoeksgroep. Lees verder >
Gert Laarman, Bestuurder Florion (PO)

Het project Identiteit als Sterk Merk is afgerond. De doorwerking binnen de schoolorganisaties op sturend en uitvoerend niveau is begonnen. Dit blijft van belang, want uiteindelijk zijn het de leerkrachten die leerlingen vormen, toerusten en opleiden vanuit een gezamenlijke gedragen visie op expliciet christelijk onderwijs.

Klaas Koelewijn, procesregisseur Identiteit als Sterk Merk

GSG Guido als school in beweging rond haar identiteit: we hebben goud in handen!
GSG Guido organiseert voor alle medewerkers conferenties onder de titel ‘Guido gelooft’. Tijdens deze conferenties staat het nieuwe identiteitsdocument van de scholengemeenschap met de daarop gegronde visies rond pedagogiek en onderwijskunde centraal. Iedere medewerker zal uiteindelijk één van de conferenties bezoeken en iedere conferentie bouwt voort op de voorgaande. Zo wordt de kennis over en het werken vanuit de identiteit van Guido steeds verder uitgebouwd, verspreid en beleefd. Lees verder
 >
Hans Roorda, decaan Locatie Havo Vwo GSG Guido (VO)