21
JUN
2018

Identiteit als Sterk Merk – Van project naar partnerschap

21-06-2018 | Afgelopen drie jaar heeft de Leerstoel Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen onder leiding van Roel Kuiper in opdracht van LVGS gewerkt aan het project ‘Identiteit als Sterk Merk’. In dit artikel kijken we terug op de opbrengsten van het project: onder andere een visiedocument, een basistheorie voor christelijk onderwijs met de titel ‘Mensen kunnen bloeien’ en een daarbij behorend theologisch kader. Ook zijn op de meeste scholen individuele doorwerkingstrajecten gestart. Tot slot kijken we vooruit: naar het vervolg in de vorm van partnerschap, waarbij toerusting, netwerken/platforms en een kennisinfrastructuur belangrijke elementen zijn.

Van project…
Het eerste jaar stond in het teken van het onderzoek naar de formele en beleefde identiteit op de gereformeerde en evangelische primair- en voortgezet onderwijs scholen. Dit resulteerde in een visiedocument, dat op 5 februari 2016 publiek is gepresenteerd. Dit visiedocument geeft een beschrijving van de levensbeschouwelijke identiteit van de LVGS+ scholen. In dit document is o.a. op één (groene) pagina een tekst opgenomen die later door veel scholen is gebruikt als basis voor hun nieuwe of vernieuwde identiteitsdocument.

Figuur 1: Houtkoolschets project ‘Identiteit als Sterk Merk’

Het tweede jaar was een ontwikkeljaar. De onderzoeksgroep, die inmiddels uitgebreid was met Tirza van Laar (orthopedagoog), Berber Vreugdenhil (onderwijskundige) en Wolter Huttinga (theoloog), heeft dat jaar samen met de zogenaamde kopgroep (circa 30 vertegenwoordigers van de aangesloten scholen) een basistheorie voor christelijk onderwijs ontwikkeld. De kern van deze theorie is beschreven in het boekje ‘Mensen kunnen bloeien‘, dat op 22 september 2017 is gepresenteerd. Op die dag werd ook het boekje ‘Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk, een theologie voor christelijk onderwijs’ gepresenteerd. In deze brochure geeft Wolter Huttinga een theologische duiding van de op dat moment van kracht zijnde identiteitsdocumenten van de aangesloten scholen.

In 2017 zijn op de meeste scholen die verbonden zijn aan LVGS doorwerkingstrajecten gestart. Elke halfjaar wordt met een team van leerkrachten/docenten en/of leidinggevenden, onder begeleiding van Klaas Koelewijn, een conferentie georganiseerd voor leerkrachten/docenten en/of leidinggevenden. Als aanpak wordt hierbij het BOLD-model gebruikt, dat beschreven staat in het hiervoor genoemde visiedocument.

… naar partnerschap
Met de 15e heidag van 8 juni jl. met vertegenwoordigers van alle bij het LVGS+ aangesloten scholen is de projectfase van identiteit als sterk merk officieel afgesloten. De evaluatie van de rol en betekenis van de kopgroep is input voor het vorm en inhoud geven aan een partnerschap tussen LVGS en de Leerstoel Identiteit. Beide partijen willen graag datgene wat de afgelopen drie jaar ontwikkeld is en in beweging is gezet verder ontwikkelen, concretiseren en toepasbaar maken voor de lespraktijk. Over de precieze vorm en inhoud van dit partnerschap zijn de Leerstoel en LVGS momenteel met elkaar in gesprek. Drie elementen spelen daarbij een rol:

  1. Inzetten op toerusting (van docenten en schoolorganisaties)
  2. Werken met netwerken/platforms (die kunnen dienen als werkplaats).
  3. Ontwikkelen van kennisinfrastructuur (o.a. samen met VERUS, I&K, VIAA en CHE).


Tot slot

We kijken terug op een mooie projectfase waar onder de zegen van onze HEER veel werk verzet is en concrete producten zijn opgeleverd. We weten wie we zijn, wat we doen en vooral waarom we het doen! We zien uit naar de volgende fase en spreken de hoop en de verwachting uit dat de identiteit van de scholen die gaan voor expliciet christelijk onderwijs zichtbaar mag blijven totdat Hij komt! Én dat de christelijke identiteit wezenlijk en zichtbaar bijdraagt aan goed onderwijs voor kinderen, tieners en jongeren!

Klaas Koelewijn, Procesregisseur Identiteit als Sterk Merk