04
MRT
2019

GO, Geloof in Ontwikkeling op Greijdanus

Bijzonder onderwijsconcept ‘in the spotlights’ 

NIEUWSBRIEF MAART | Begin oktober 2018 lanceerde Greijdanus ‘GO’: Het nieuwe christelijk onderwijs. Alle scholen zijn bezig duidelijk te maken waar ze in deze tijd voor staan als christelijk onderwijs. Greijdanus kiest daarin met GO voor een herkenbaar merk. Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus, vertelt waarom ze dit doen en wat daarin kenmerkend en eigen is.

Aantrekkingskracht
“Ruim negen jaar geleden gingen we aan het werk vanuit de constatering dat de mensen binnen de kerken steeds meer van elkaar gingen verschillen en de kerken steeds meer op elkaar gingen lijken. Dat betekende dat het heel lastig werd om de traditionele verbinding met de kerken te handhaven. De weg die we kozen was die met een identiteitsdocument. Dat is niet uniek. Wel de keuzes die we daarin maakten. We schreven niet een eigen belijdenis, maar sloten aan bij de traditie van belijden in de Gereformeerde Kerken. Een school wordt niet gedefinieerd, wel gekleurd, door de bijbel of een belijdenis. Het feit dat mensen binnen kerken steeds meer verschillen, betekent dat de school zelf sterker zal moeten kaderen wat het aan eigenheid in de school wil laten zien. Scholen als de Vrije school, de Jenaplan school en het Montessori onderwijs zijn al bijna 100 jaar duidelijk herkenbaar door het grote verhaal en de dagelijkse praktijk expliciet te verbinden. Bovendien zijn ze ook nog eens als merk duidelijk herkenbaar met een aantrekkingskracht die de stad, of voor het basisonderwijs de wijk, te buiten gaat. Zo zagen we hierin een voorbeeld dat aansprak om iets vergelijkbaars voor het christelijk onderwijs te ontwikkelen.”

Eigenheid
Op heel veel plekken binnen het christelijk onderwijs wordt gewerkt aan vernieuwing. Wat is nu anders bij Greijdanus?
“Een eerste punt dat eigen is, is een waardenset die de basis is voor een pedagogische, didactische én een organisatorische visie. Daaronder ligt een expliciete mensvisie die voor medewerkers en leerlingen hetzelfde is. De waarden ‘verschil’en ‘verantwoordelijk’gelden bijvoorbeeld voor álle mensen in de school en niet slechts voor medewerkers. De waarde ‘groeien’ geldt voor alle mensen en niet alleen voor leerlingen. En zo kunnen we alle andere waarden: ‘samen’, ‘dienstbaar’, ‘genieten’ en ‘Christus volgen’ ook langsgaan.”

Wat zie je nu als voorbeeld al terug van GO binnen Greijdanus?
Werken volgens het GO-principe houdt in dat het onderwijs anders wordt georganiseerd, waarbij per vak gekeken wordt naar het meest passende niveau en waarbij een kleine mentorgroep centraal staat in plaats van de gebruikelijke klassenstructuur. In Meppel heeft men daar al grote stappen in gezet. Vestigingsdirecteur Meppel Ton Sebens: “Jongeren kunnen ook niet meer blijven zitten,want het is jammer als ze alle vakken moeten overdoen, terwijl er maar voor een paar vakken reparaties nodig zijn.” Op het Greijdanus wordt binnen alle locaties steeds meer gekeken naar de mogelijkheden, interesses en de motivatie van de jongeren die zelf, met hulp van docenten, hun leerdoelen formuleren en in hun eigen tempo leren vanuit leerlijnen.

Waarom is het belangrijk dat de waardenset ook sturend is voor de didactische en organisatorische visie in de school?
“Daarmee komen we bij het tweede punt. We werken vanuit de sterke overtuiging dat de manier waarop we ons onderwijs geven ook een boodschap vertelt: ‘the medium is the message’. Homogeen of heterogeen groeperen is niet maar een praktisch vraagstuk. Het vertelt iets over hoe we met de waarden ‘verschil’, ‘samen’ en ‘verantwoordelijk’ omgaan. Dat geldt ook voor klassikaal lesgeven of persoonlijk leren. De plek die de school in de samenleving inneemt zegt iets over hoe we naar jongeren kijken. We willen dat wat we geloven en vinden met elkaar ook terug te vinden is in alles wat we laten zien en doen als school. Zodat onze visie met de praktijk verbonden is. Daarmee zeggen we heel expliciet dat er meer is dan de docent die het verschil maakt.”

Praktisch
“Een derde punt dat eigen is, is de uitwerking van de waarden naar een aantal plaatsen (ruimtes) waar je de school kunt binnenlopen en beschrijft wat je daar wilt waarnemen. Zo hebben we de leerruimte, de jongerenruimte, de personeelsruimte, de directieruimte, de omgeving van de school en het gebouw onderscheiden. Door te beschrijven wat je wilt waarnemen kun je ook met elkaar het gesprek voeren: past dit bij het belijden, en de waarden? En zijn de waarden en ons belijden ook echt terug te zien in een dagelijkse praktijk?

Voorbeeld Leerruimte
We geven persoonlijkonderwijs waar de jongere wordt gezien, geholpen, leert leren, ruimte krijgt en wordt uitgedaagd. We geven het onderwijs samen als christenen vorm. Het is zichtbaar in leren, leven en werken. De jongere draagt daarin verantwoordelijkheid en krijgt onderwijs vanuit onze christelijke levensovertuiging èn vanuit een overdachte visie. (Christus volgen). Daarin leggen we een accent op onze waarden:
– (zelf)verantwoordelijkheid: de jongere ontwikkelt zich gericht op liefde, krijgt feedback gericht op groei en maakt keuzes en leert deze te verantwoorden.
– verschil: de jongere leert door gedifferentieerd onderwijs, waarin hij kiest voor een persoonlijk leerproces en leert van verschillen tussen mensen.
– samenhang: De jongere krijgt betekenisvol onderwijs vanuit onze identiteit, gericht op integratie en toepassen, met doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden en besef van de betekenis in de maatschappij.
– (christelijke) vorming: de jongere vormt zichzelf, leert na te denken over geloof en krijgt vormingsonderwijs aangeboden. Daardoor kan zij groeien als verantwoordelijke christen om, in en voor de wereld, Christus te volgen: om zich te verwonderen en te genieten, zicht te krijgen op haar mogelijk- en verantwoordelijkheden en te leren ‘samen leven’. Voor vorming gebruiken we het Greijdanus Agora-model. We ondersteunen het in dagopeningen, vieringen, vakken en leerinhoud.
– verschil en samen zijn zichtbaar in groeperingsvormen en ontmoetingsmogelijkheden.
– leerlingondersteuning/mentoraat dragen bij aan ‘gezien worden’ en veilig voelen.
Bron: Onderwijsvisie vs 0.8, Verslag Vorming

Zo hebben we een Groot Verhaal dat praktisch is. En door de praktijk ook te situeren in een ruimte kunnen we er kwaliteitsbeleid, de mogelijkheid van audits en opleidingen aan koppelen.”

In deze placemat kunt u meer lezen over de merkvisie.
In het persbericht staat informatie over hoe GO zichtbaar wordt in de schoolpraktijk.

Aansluiten?!
Een merk kun je niet alleen in de lucht houden. Hierboven hebben we de principes benoemd voor GO, Geloof in Ontwikkeling. Formuleringen staan nog niet vast. Wil je met ons stappen zetten, of gewoon eens informeren hoe we het doen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van Greijdanus, tel: 038 – 4698620.