22
JUN
2020

Een Auctor® in het Voortgezet Onderwijs

NIEUWSBRIEF JUNI | Greijdanus, een school voor Voortgezet Onderwijs met vier vestigingen in het Oosten van Nederland, neemt het initiatief om per 1 augustus a.s. te starten met een Auctor® [1]. Daarvoor kiezen we het thema Brede vorming. Dit is voor zover wij weten uniek in Nederland. Een Auctor® is het equivalent in het Voortgezet Onderwijs van de Practor en de Lector in respectievelijk het MBO en HBO. Greijdanus ziet de noodzaak en mogelijkheden voor deze rol in het VO. Gelet op de ontwikkelingen in de eigen school en de bredere maatschappelijke ontwikkelingen is het onderwerp Brede vorming een speerpunt. Auctoren zullen op veel meer plekken in het Voortgezet Onderwijs een plek moeten krijgen.

Er zijn hele verschillende aanleidingen om te starten met een Auctoraat®. We noemen er een paar. Een hele belangrijke is dat iemand[2] ons begin april confronteerde met het idee van een practoraat voor het Voortgezet Onderwijs. Dit vonkje zorgde vervolgens voor een kettingreactie. Allerlei ideeën, wensen, kansen en ongenoegens kwamen bij elkaar. We ervaren onvrede over het verbinden van onderzoek en onderwijspraktijk. We zien dat de functie LE uit het actieplan Leerkracht niet is ingevuld. En we zien onvoldoende erkenning van het feit van Voortgezet Onderwijs als een unieke onderwijssoort.

Greijdanus kiest voor het thema Brede Vorming. We kiezen daarmee voor iets waar de school al veel expertise in heeft opgebouwd. We kiezen ook voor een thema dat veel maatschappelijke belangstelling heeft; ook op een manier waarover wij onze zorgen hebben. We zijn daardoor beter in staat ontwikkelingen te sturen. Greijdanus denkt dat ze, in de fase van schoolontwikkeling, er klaar voor is om hierin het voortouw te nemen. Jongeren, collega’s in de school en andere scholen moeten hiervan profiteren. Het wordt ingebed in een breder netwerk van onderzoekers op Universiteiten, Hogescholen en MBO-instellingen. Hierover lopen de contacten al en we krijgen positieve reacties.

Een Auctoraat® krijgt alleen maar breed gezag als het is ingebed in een landelijke organisatie. Deze bewaakt de kwaliteit, is eigenaar van de naam en bevordert de verspreiding van Auctoraten® in het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor zijn intensieve contacten met de VO-Raad en Verus om een landelijke organisatie hiervoor in te richten. De MBO-Raad en de stichting Ieder MBO een Practoraat is buitengewoon behulpzaam om ons te helpen hierin de goede stappen te zetten.

Martin Jan de Jong, CvB Greijdanus
Mathilde Tempelman – Lam, beleidsadviseur onder meer rond vorming, Greijdanus
Hans Vogelzang, LD-docent Greijdanus, promovendus en beoogd Auctor

NB. Een uitgebreidere beschrijving van een Auctor® in het Voortgezet Onderwijs is op te vragen via info@greijdanus.nl

 

[1] Auctor, een woord uit het Latijn, in regten zeer gebruikelijk, duidt dengene aan, die de maker, de oorzaak, de stichter, de vervaardiger of bevorderaar van iets is. (Winkler Prins 1870)
Auctor – is zoowel degene, die eene zaak in het leven roept, als hij, die ze steunt en bevordert.  (Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid)
[2] Irene de Kort van de VO-Raad, Arantes Biekman – hij verdient speciale vermelding – van Helen Parkhurst en Coen Vos als Practor bij Friese Poort over Brede Vorming