02
NOV
2018

Collage van verhalen over doorwerking IASM

NIEUWSBRIEF NOV | Aanvullend op het artikel ‘IASM: van project naar proces‘ hebben we een aantal scholen gevraagd iets te schrijven over de doorwerking van IASM in de school. Onderstaande collage van verhalen geeft daar een indruk van.


Er gebeuren wonderlijke dingen op de 24 uursconferenties bij CorDeo

‘Ik zit op nu op m’n thuiswerkdag na te genieten van de 24 uurssessie. Was top!’ Dit mailtje kregen wij als werkgroep van onze centraal directeur na afloop van de eerste CorDeo 24 uursconferentie voor directeuren. Dat was voor ons een groot compliment, want juist hij begon zijn speech op de eerste avond met drie kritische noten: We zitten met een verleden vol gesprekken over de gereformeerde identiteit en daarvan blijft vooral hangen dat het altijd ingewikkeld was. We kunnen maar moeilijk tot overeenstemming komen samen en eigenlijk ben ik wel moe van de vele gesprekken erover.

Het mailtje ging nog verder: ‘Het was erg goed geregeld, zowel qua inhoud als qua vorm. Dat helpt, daardoor kwam het gesprek goed op gang en heeft het tot mooie opbrengsten geleid. En ja, het is misschien nooit af maar het geeft wel weer energie voor het werk dat nog te doen is!’

Je merkt: er gebeuren wonderlijke dingen op de 24 uursconferenties!

Anita Zeldenrust, CorDeo (PO)


Doorleren eindigt nooit!

Binnen de GSG (waaronder het Gomarus College en ROC Menso Alting vallen) worden binnenkort voor de zesde keer ID-conferenties gehouden voor leidinggevenden en voor medewerkers.

Terugkijkend op de conferenties, zie je de weg waarlangs we lopen: we zijn begonnen met het bespreken en vaststellen van het identiteitsdocument, daarna maakten we ons het document eigen door het geschrevene te spiegelen aan de praktijk zoals oud-leerlingen, jeugdwerkers en ouders die ervaren. Tegelijkertijd beseften we dat waarden een belangrijke rol spelen bij het reflecteren op identiteit. Ze verwijzen ons naar het geleefde en gedeelde verhaal dat er achter en eronder ligt, de context die ze kleurt. En ze vormen een uitnodiging voor het blijvende gesprek in onze scholen. Een gesprek dat niet maar een enkele keer, maar blijvend moet plaatsvinden. Na op verschillende conferenties gezocht te hebben naar passende waarden, zijn ze in het voorjaar van 2018 gepresenteerd.

Nu de basis op orde is, is het belangrijk dat de schoolidentiteit zichtbaar wordt in de pedagogische en didactische visie: de doorontwikkeling. In dat kader zijn leidinggevenden op de vijfde conferentie aan de slag gegaan met duurzaam veranderen: hoe borg je nu dat je ook in de toekomst een expliciet christelijke school blijft met een pedagogische en onderwijskundige visie die overal in doorwerkt en waar leerlingen leren voor hun Leven? Daarmee zijn de identiteitsconferenties voor leidinggevenden doorontwikkeld van conferenties waarin met name de levensbeschouwelijke identiteit onderwerp van gesprek was naar conferenties waar volop aandacht is voor de brede identiteitsontwikkeling.

Op de conferenties voor medewerkers blijft het doordenken en borgen van onze gereformeerde identiteit centraal staan. We gaan iedere keer aan de slag met een onderwerp dat ons helpt om de schoolidentiteit en onze professionele identiteit te verbinden met onze pedagogische en onderwijskundige visie. Elkaar 24 uur ontmoeten in een andere setting blijkt daarvoor (ook na vijf keer) een heel geschikt middel.

Op iedere conferentie is het ontmoeten van elkaar en het delen van ervaringen een belangrijk onderdeel. Daarnaast merken we dat iedere aanwezige geïnspireerd wordt door samen te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Dat zijn vaste elementen in iedere conferentie.

Lucy Doorn, identiteitscoördinator GSG (VO)


De ontwikkeling van het identiteitsdocument van Florion

De drie brochures die ontwikkeld zijn in het landelijke project ‘Identiteit als Sterk Merk’ van LVGS zijn gebruikt als onderlegger voor het ontwikkelen van een identiteitsdocument voor Florion. Een belangrijke vraag was: wie gaat het document schrijven? Het moet iemand zijn die affiniteit of betrokkenheid heeft bij dit onderwerp en die gewend is om teksten te schrijven. Met dit profiel kwamen we uit bij Wolter Huttinga, theoloog van de IASM-onderzoeksgroep.

Wolter en ondergetekende (Gert Laarman) hebben eerst een gesprek gevoerd over de drie brochures en daarin de eerste accenten gelegd. Op basis van die accenten heeft Wolter een eerste versie van het identiteitsdocument voor Florion geschreven, met de strategie dat dit document in de komende driekwart jaar, op basis van feedback vanuit de verschillende geledingen, mag groeien. Vervolgens hebben we een feedbackgesprek georganiseerd, wat resulteerde in een tweede versie. Die is vervolgens met verschillende geledingen besproken; met de voorzitters van de MR (schoolraden en ouders), de GMR, het toezichthoudend bestuur, de ledenraad en een groep medewerkers van Florion. Deze feedbackrondes leverden weer nieuwe informatie op om samen met Wolter het identiteitsdocument verder aan te scherpen. Uiteindelijk resulteerde dat, na een mooi en zorgvuldig proces, in een uitgekristalliseerde conceptversie die is aangeboden aan de GMR, het toezichthoudend bestuur en de ledenraad. De reacties in het algemeen zijn: een mooi identiteitsdocument, op een prettige manier geschreven!

Het algemeen bestuur is voornemens het besluit te nemen om alle voorgestelde wijzigingen rondom het onderwerp identiteit in te voeren. De GMR heeft een positief advies gegeven, maar de ledenraad (ALV) beslist hier uiteindelijk over. De ledenraad zal in november een besluitvormende vergadering houden en bij akkoord zullen de wijzigingen rondom identiteit worden ingevoerd per 1 januari 2019 en voor zover nodig statutair worden vastgelegd. Er wordt een implementatieplan geschreven om dit nieuwe beleid verder op de scholen te implementeren.

Gert Laarman, Bestuurder Florion (PO)


GSG Guido als school in beweging rond haar identiteit: we hebben goud in handen!

GSG Guido organiseert voor alle medewerkers conferenties onder de titel ‘Guido gelooft’. Tijdens deze conferenties staat het nieuwe identiteitsdocument van de scholengemeenschap met de daarop gegronde visies rond pedagogiek en onderwijskunde centraal. Iedere medewerker zal uiteindelijk één van de conferenties bezoeken en iedere conferentie bouwt voort op de voorgaande. Zo wordt de kennis over en het werken vanuit de identiteit van Guido steeds verder uitgebouwd, verspreid en beleefd.

Persoonlijk geniet ik van deze dagen, waarop we met elkaar ervaren, dat dit geen maakbaar proces is – wat de hele opzet mogelijk suggereert – , maar wel een proces waarin we verwonderd opnieuw zegen ervaren met elkaar, zegen van Vader, die ons vanuit Zijn genade laat delen in Zijn Identiteit! Ik vind het bijzonder om te merken, hoe ik me in het bezig zijn met deze fundamentele vragen over je identiteit me opnieuw ook persoonlijk weer bewust wordt van de rijkdom, die we hebben ontvangen in het Koninkrijk! Ik beschouw het als een groot voorrecht om als kind van God in het onderwijs om te mogen gaan met andere geliefde kinderen van God! Iemand formuleerde het op een conferentie zo: ‘we hebben goud in handen’.

Goud, waarbij Olympisch goud verbleekt, om vanuit royaal ontvangen genade te mogen leven en werken en die verwondering daarover in de school door te geven aan leerlingen en collega’s.

Hans Roorda, decaan Locatie Havo Vwo GSG Guido (VO)