06
DEC
2018

Bijdrage LVGS aan rondetafelgesprek ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’

06-12-18 | Op donderdag 6 december was er een rondetafelgesprek, georganiseerd door de commissie voor OCW van de Tweede Kamer, over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRvNS). Vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld gaven hun menig over MRvNS en beantwoorden vragen van onderwijsspecialisten uit de Tweede Kamer. Marnix Niemeijer gaf in de LVGS-bijdrage aan dat het wetsvoorstel MRvNS zoals dat door Minister Slob is voorbereid positief gewaardeerd wordt. “Het wetsvoorstel neemt de vrijheid van onderwijs serieus, door het bij de tijd te brengen.”

Hij stelde dat in het wetsvoorstel een goede balans gevonden is. Het creëert enerzijds nieuwe mechanismen wat betreft het stichten van nieuwe scholen (richtingvrije planning). Anderzijds borgt het datgene waarin belangrijke verworvenheden van de vrijheid van onderwijs zichtbaar zijn geworden: de huidige richtingen en datgene wat daarin meekomt (zoals bijv. de laatste school van de richting, leerlingenvervoer, substituut-kerndoelen).

Marnix Niemeijer: “Met het wetsvoorstel komen ook vragen mee, die in de praktijk hun antwoord moeten krijgen. Zoals: wie zullen daadwerkelijk van de wet gebruik maken? En wat betekent dit in termen van maatschappelijke cohesie? Komen er – wat gechargeerd gesproken – nu meer specifieke scholen voor bijvoorbeeld hoogopgeleiden in de grootstedelijke gebieden? En ook: welke effecten zal de wet hebben in termen van benodigde huisvesting; en wat zal het gaan betekenen voor het reilen en zeilen van bestaande scholen?

Vanuit het oogpunt van continuïteit en kwaliteit is het een goede zaak dat er robuuste voorwaarden worden gesteld aan het starten van nieuwe scholen. Wel roepen de voorgestelde drempels de vraag op hoeveel kans nieuwe initiatieven in de praktijk zullen hebben. Om hoeveel nieuwe initiatieven zal het uiteindelijk gaan?”

In het algemeen werd het wetsvoorstel door de deelnemers aan het rondetafelgesprek positief gewaardeerd. De vragen rond maatschappelijke cohesie (segregatie) en de daadwerkelijke behoefte werden breed gedeeld.