17
JUN
2019

Bij Menso Alting gaat het om vormen en opleiden

Bijzonder onderwijsconcept ‘In the Spotlights’

NIEUWSBRIEF JUNI | ‘Bij Mbo Menso Alting leer je niet alleen de vaardigheden en kennis die je nodig hebt voor het werk dat je wilt gaan doen, je leert er vooral veel over jezelf’, aldus directeur Bert Veuger. De christelijke beroepsopleiding in Zwolle biedt opleidingen voor de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding, Dienstverlening, Handel & Commercie en Office & Management. De school is onderdeel van de Landstede Groep. ‘We onderscheiden ons door onze identiteit; we willen leerlingen laten zien wat christen zijn kan betekenen voor je vak.’

Eén van de speerpunten in het onderwijsconcept van Menso Alting is daarom gepersonaliseerd leren. We willen studenten individuele leerroutes bieden die praktijkgerelateerd zijn en alle ruimte geven voor zelfsturing. We werken daarom niet met cijfers, maar we houden voortgangsgesprekken en werken met opdrachten, genaamd leerwerkprestaties (LWP). Centraal daarin staat dat je – binnen de beroepsgerichte context – zelf bepaalt wat je wilt leren, wat je doelen zijn en hoe je die gaat realiseren. De docenten hebben daarmee een andere rol gekregen; in plaats van aanbodgericht werken we nu vraaggestuurd’, aldus Veuger.

Iets verderop, op dezelfde verdieping als het kantoor van de directeur, zit een groep van bijna 50 studenten. Ze werken allemaal individueel aan hun LWP en worden daarbij ondersteund door een digitaal volgsysteem. De docenten die er rondlopen begeleiden hen bij de opdrachten. De leerlingen bepalen zo zelf of ze gebruik willen maken van de lessen die aangeboden worden. ‘Samen is bij ons ook belangrijk, we zijn geen LOI’, zegt de MBO-directeur. ‘De studenten hebben een vaste groep, genaamd kernteam, waarin ze samen leren over loopbaanbegeleiding en burgerschapsvorming.’

Menso Alting over hun visie:
Bij Menso Alting is het christelijk geloof onze drijfveer. Het geeft ons dagelijks leven en werk betekenis en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Daarom stimuleren we studenten om te ontdekken. Wie ben je en op welke manier kun je van betekenis zijn? Onze kernwaarden hierbij zijn: Ambitieus, Betrokken en Confronterend.
Menso Alting wil wat betreft de christelijke identiteit een school zijn waar:
– Studenten hun vragen kunnen of leren stellen ten aanzien van het christelijk geloof.
– Medewerkers levende richtingwijzers zijn om studenten te wijzen op het volgen van Jezus.
– Studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken binnen het beroep en de maatschappij.
Bron: www.mensoaltingzwolle.nl

Vormen en opleiden
De docenten zijn naast vakspecialist nu meer coaches. ‘Ze leren leerlingen de goede vragen stellen. Welke vraag leeft in de maatschappij? Waar sta je zelf? Hoe verhoudt zich dat tot de ander? We doen dat vanuit een diepere laag; onze christelijke identiteit is dan het vertrekpunt. Het is daarom ook heel waardevol dat we bij ons op school ook leerlingen hebben die geen christen zijn. Daardoor ontstaan mooie gesprekken, waarbij het echt gaat over zingeving.’ Uit onderzoek blijkt dat 80% van de oud studenten op Menso Alting geleerd en ervaren heeft wat het christelijk geloof betekent voor hun beroep.

Bij Menso Alting gaat vormen meestal voor opleiden. ‘Natuurlijk heb je een bepaalde basis nodig, maar veel kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een beroep zijn vaak zo organisatiespecifiek, dat leren ze tijdens het inwerktraject van de baan waarin ze aan de slag gaan wel. We bereiden hen, met bijvoorbeeld stages en praktijkopdrachten, erop voor dat ze zichzelf dit snel eigen kunnen maken.’ Uit gesprekken met opdrachtgevers blijkt dat Menso Alting studenten betrouwbaar zijn, zelfstandig kunnen werken en snel nieuwe vaardigheden aanleren. 

Menso Alting over wat ze beloven:
Wij beloven dat we studenten ruimte geven en stimuleren om na te denken over levensvragen en de betekenis van het christelijk geloof hierin. We vertellen ze over God die hen kent, waarbij de Bijbel richtinggevend is. En we onderwijzen ze in de betekenis van het christelijk geloof. Dit geloof bepaalt de visie op mens en wereld. Het werkt door in onze omgang met studenten en collega’s, in het onderwijs, in ons gedrag en in de inhoud van het onderwijs.
Wij beloven dat we studenten richting willen wijzen in het volgen van Jezus en met hen meelopen zodat we ze, waar nodig, ondersteunen in keuzes die ze maken. Op het Menso Alting confronteren, stimuleren en motiveren we, zodat de student weet waar hij voor staat en waar hij voor gaat.
Bron: www.mensoaltingzwolle.nl

Het roer om
Drie jaar geleden ging, na één jaar van voorbereiding, het roer om met de nieuwe lichting eerstejaars. ‘Dat ging ook nog eens gelijktijdig met de overgang naar het kwalificatiedossier. Je kunt je voorstellen dat dat dus veel druk op de organisatie heeft gegeven, maar het heeft wel geresulteerd in waar we nu staan. We hebben al hele grote stappen gezet. We blijven daarin nog wel zoekende naar hoe we met leerlingen nu het goede gesprek kunnen voeren.’ Het onderwijsconcept is dus nog niet af. Veuger: ‘Onderwijs is nooit af, we kijken nu of er wellicht op onderdelen meer kennis toegevoegd moet worden en of we dat met tussentijdse toetsen willen volgen. Studenten vragen hier om, de vraag is wel levert het ook een bijdrage aan beter leren?’

Menso Alting over wat hen drijft:
Geloof:
 Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die God aan een ieder geeft. Wij zoeken samen met de student naar zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij geloven we dat we alleen iets aan de ander kunnen geven als we het zelf eerst van God ontvangen.
Relatie: Wij werken op basis van relatie. De opleiding is de verantwoordelijkheid van de student, maar het is evengoed een verantwoordelijkheid van onze organisatie. We zien de student als partner. En willen graag met de student zoeken naar hoe hij zich het beste kan ontplooien.
Passie: Wij hebben passie voor mensen en voor de beroepspraktijk. Het werkveld kennen we door en door en we voelen een grote verantwoordelijkheid om gedreven en bekwame professionals af te leveren.
Bron: www.mensoaltingzwolle.nl

Leven lang leren
Menso Alting blijft haar onderwijsconcept ook doorontwikkelen omdat het bedrijfsleven in rap tempo verandert. ‘De focus van het MBO is gevat in de slogan ‘Leven Lang Ontwikkelen’. We weten tenslotte niet welke vaardigheden er in ons beroepenveld over drie, vijf of tien jaar gevraagd wordt. We focussen dus, naast de benodigde algemene basiskennis en -vaardigheden per vakgebied, op persoonsvorming in een beroepscontext. Op termijn gaat het ernaar toe dat je nog meer werkt met individuele leerroutes. Dan is het niet meer zo dat je een diploma haalt voor de opleiding die je volgt, maar volg je onderdelen, passend bij de talenten en interesses van de student.’ Dat is waar het bij Menso Alting om draait, talentvol ontwikkelen binnen een beroepscontext.

Door Rachel van de Worp – Beker